Studium českého jazyka se Sketch Engine

Poznejte český jazyk díky databázi obsahující 1,4 miliardy slov ve více než 90 milionech vět. Texty pochází z následujících internetových zdrojů:

Funkce

Příklady: hledání slov nebo frází a jejich zobrazení až ve 40 vhodných příkladových větách.

Můžete použít také zástupné znaky: tečku „.“ pro libovolný znak – např. „m.š“ najde „máš“ i „myš“; hvězdičku „*“ pro libovolný počet opakování znaků – např. „poč.*“ hledá všechna slova začínají na „poč“. Toto vyhledávání nezávisí na velikosti písmen, dále pokud zadáte základní tvar slova, jsou hledány všechny jeho tvary, např. „myslet“: myslí, myslím, nemyslí, ... na rozdíl od „myslíš“ – pouze tento tvar.

Word sketch = kolokační profil slov: vyhledá pro základní tvar slova (např. „voda“ či „začít“) jeho nejčastější vazby zachycující kolokační a gramatické chování tohoto slova

Podobná slova: hledá k základnímu tvaru slova další blízká slova, tj. nejen synonyma, ale i slova vyskytující se v podobných kontextech jako hledaný výraz (např. auto – vůz – loď ...)

Upozornění: prohledáváte texty, které nemusely projít jazykovou korekturou. Věty mohou obsahovat pravopisné, stylistické i jiné chyby. Jedná se o zachycení reálně užitého jazyka, díky čemuž může tento nástroj dobře posloužit například k vyhledávání: frekvence slov v jazyce, nových slov (neologismů), častých chyb, rozkolísanosti jazyka apod.

Skladba textů: internetové texty zachycující různé variety češtiny (spisovnou, hovorovou, obecnou, ...) pocházející z různých domén (publicistika, beletrie, blogy, odborné články, ...).

Pokud máte dojem, že vidíte nedostatečně kvalitní příklady vět či kolokace s opakujícími se chybami, neváhejte nás kontaktovat pomocí Zpětné vazby níže.

Sketch Engine je nejmodernější online nástroj pro budování, správu a prohledávání velkých textových kolekcí (tzv. korpusů) v desítkách jazyků. Tento nástroj využívají po celém světě jednotlivci i společnosti, kupříkladu Cambridge University Press, Oxford University Press nebo Macmillan.

Do you prefer English?

Sketch Engine for Czech Language Learning

Discover the Czech language through 1.4-billion-word collection of news, scientific papers, Wikipedia articles, fiction books, web pages and blogs.

Examples: search for a word or a phrase and get short and meaningful example sentences for it.

Word sketch: is a list of words which occur frequently together with the searched word.

Similar words are words used in similar contexts visualized with a word cloud.

Sketch Engine is a state-of-the-art cloud tool for building, managing and exploring large text collections in dozens of languages. It is used all over the world by many individuals, as well as companies such as Cambridge University Press, Oxford University Press and Macmillan.

Your feedback is highly appreciated, please use the link Zpětná vazba below.